Úvodné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti: TIMEO, s.r.o., Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany, IČO: 46946039, DIČ: 2023683112, IČ DPH: SK2023683112 internetového obchodu www.fasadovo.sk a upravuje postup zmluvných strán pri reklamácii tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúceho.

2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s reklamačným poriadkom súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru a o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

3. Záruka sa vzťahuje len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Zodpovednosť za vady

1. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava alebo o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

2. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby alebo omietky. Predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupom zariadení kupujúceho, tj. monitor, tlačiareň, smartfón alebo iné zobrazovacie zariadenie.

3. Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

4. Práva zodpovednosti za vady zaniknú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe. Kupujúci musí tovar skladovať až do konečného rozhodnutia tak, aby sa vylúčilo jeho ďalšie poškodenie.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol:

 • poškodený mechanicky alebo inak,
 • používaný na iný účel než na aký bol tovar určený,
 • zle uložený, alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho,
 • vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých intenzita nie je obvyklá pre našu krajinu.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku”):

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Reklamovať tovar a jeho vady musí urobiť kupujúci písomnou formou, e-mailom, prostredníctvom formulára alebo osobne na adrese: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, tj. prostredníctvom e-mailu alebo formulára.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tj. tovaru zhotoveného osobitne na objednávku:

 • zákazkové miešanie farby,
 • zákazkové miešanie omietky,
 • tovar vyhotovený na mieru,
 • tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený, alebo ak kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu (napr. preukázaním podacieho lístku na pošte).

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Postup pri reklamácii tovaru

Kupujúci má nárok reklamovať iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý nevykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať jeho kvalitu a funkčnosť čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase jeho prevzatia.

V prípade, že zakúpený tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a vyplnením reklamačného formulára alebo inou písomnou formou a doručiť reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky, písomne na poštovú adresu alebo v odbernom mieste.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledovné podmienky:

1. Doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu: osobne alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2. Doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva, ak také k tovaru pri kúpe prislúchalo. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu prevádzky kamenného obchodu, ak predávajúci neurčí inak a to osobne, poštou alebo prostredníctvom kuriéra.

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

Nárok na uplatnenie záruky

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledovných prípadoch:

1. Nepredloženie dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.

2. Neoznámenie zjavných vád pri prevzatí tovaru.

3. Uplynutím záručnej doby tovaru.

4. Mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim.

5. Používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

6. Neodborné zaobchádzanie, obsluha, alebo zanedbanie starostlivosti o tovar.

7. Poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

8. Poškodenie tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

9. Neodborný zásah, poškodenie pri doprave, poškodenie vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

10. Zásah do tovaru neoprávnenou osobou.

V prípade odstrániteľnej vady bude reklamácia vybavená jedným z nasledovných spôsobov:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • predávajúci reklamovaný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že predávajúci nemôže vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na reklamovaný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v reklamačnom poriadku v súlade so zákonnými ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov.

V Lipanoch, 20.01.2022

Dokumenty na stiahnutie: